شايد تا به حال با مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ روبرو شده باشيد و در اين ترافيكها مجبور شده باشيد كه مراتب تعويض دنده نماييد و به خاطر آن مرتبا مجبور باشيد كه كلاچ گيري نماييد. كلاچ هوشمند برقي محصولي است كه جايگزين پدال كلاچ شده كه به اين صورت مي باشد كه شامل يك مكانيزم مكانيكي است كه عمل كلاچ گيري را انجام مي دهد و يك برد كنترلي و يك سر دنده شستي دار و يك ولوم كنترلي ميزان و موقعيت نيم كلاچ. با نصب کلاچ اتوماتیک هوشمند هنگامي كه شما خودرو را روشن نموديد و قصد تعويض دنده داشتيد ابتدا شستي روي دسته دنده را فشار مي دهيد و ماشين را در دنده 1 قرار داده و سپس پدال گاز را فشار مي دهد. کلاچ هوشمند با استفاده از گرفتن اطلاعات و ديتاهاي ارسال شده از ECU خودرو از دور موتور اطلاع پيدا كرده و با با رفتن دور موتور ابتدا خودرو نيم كلاچ كرده و سپس با بالا رفتن دور موتور رها سازي كلاچ به طور كامل انجام مي گيرد. در مورد تعويض ساير دنده نيز کلاچ هوشمند اين كار ( يعني فشردن شستي روي دسته دنده ) را انجام مي دهد. در هنگام ترمز شديد و با كاهش ناگهاني دور موتور، هنگامي كه دور موتور از حد استاندارد پايين تر بيايد ابتدا کلاچ هوشمند به صورت اتوماتيك نيم كلاچ گرفته و با توقف كامل، عمل كلاچ گيري به صورت كامل انجام مي گيرد و پس از آن در هنگام رها سازي پدال ترمز به صورت هوشمند و اتوماتيك وار عمل نيم كلاچ گيري انجام مي گيرد و با فشار دادن پدال گاز و بالا رفتن درو موتور خودرو شروع به حركت كرده و عمل رها سازي كلاچ به صورت كامل انجام مي گيرد. در سر شيبهاي تند کلاچ هوشمند به گونه‌اي عمل مي كند كه چون سيستم در دنده هاي جلو قرار دارد و در هنگام ترمز عمل نيم كلاچ گيري انجام مي شود به صورت هوشمند براي راننده عمل نيم كلاچ گيري را انجام داده و از عقب روي خودرو در روي شيبها جلوگيري مي نمايد. ضمنا يك ولوم تنظيم در خودرو تعبيه شده كه در داخل كابين خودرو مي توان محل نيم كلاچ گيري خودرو را تنظيم نمود كه انتخاب كرد در اطلاح كلاچ خودرو بالا باشد و يا پايين باشد